História

Začiatky organizovanej turistiky v Dolnom Kubíne kladieme do obdobia po prvej svetovej vojne v minulom 20. storočí a sú spojené so záujmom o pozoruhodnú oravskú prírodu. Vznikom Odboru klubu československých turistov v Dolnom Kubíne, ako druhého v Podtatranskej župe, boli položené základy organizovanej turistickej činnosti nielen v Dolnom Kubíne ale aj na celej Orave. Jeho poslaním bol rozvoj turistiky a cestovného ruchu v regióne.

Prvým predsedom sa stal Dr. Ján Smetanay. Veľkú zásluhu na vzniku klubu mali českí dôstojníci dolnokubínskej posádky. Podľa zakladajúcej listiny, v ktorej oznamujú založenie Odboru K.Č.S.T. „Dňa 23.marca 1920 sa zriadil v Dolnom Kubíne Odbor klubu českosloven- ských turistov“.

Už v prvom roku existencie si klub vytýčil hlavné úlohy: otvorenie turistických nocľahárni, vyznačenie turistických chodníkov, propagácia, vybudovanie turistických chát a organizova- nie vychádzok do prírody. V r. 1922 vyznačkovali prvé turistické chodníky na V.Choč, Kubínsku hoľu, Šíp, Stoh, Veľký Rozsutec, Babiu horu, do Roháčov a Oravíc aj výstupy na hrebene Roháčov, spolu 180 km. Hlavným organizátorom a realizátorom značkovania turistických chodníkov bol člen KČST v D. Kubíne Jozef Maťašák, dekan zo Sedliackej Dubovej.

Za pomoci dolnokubínskej vojenskej posádky postavili novú útulňu na poľane Zverovka (poniže dnešnej chaty) a pomenovali ju po významnom zosnulom priekopníkovi oravskej turistiky (Maťašáková chata). Otvorená bola 11.08.1928. Dolnokubínski turisti, za pomoci vojakov miestnej posádky postavili útulňu pod V.Chočom a pomenovali ju Hviezdoslavova útulňa (1923).

V r. 1928 bol do funkcie predsedu zvolený Dr. Fabuss a v tomto roku usporiadal dolnokubín- sky klub veľké lyžiarske preteky mládeže – pretekalo celkom 96 mládežníkov. Po odchode Dr. Fabussa do Lučenca dňa 19. marca 1933 zvolili za predsedu Jána Ťatliaka – riaditeľa TATRA banky v Dolnom Kubíne. Ján Ťatliak bol vedúcou osobnosťou dolno- kubínskej a oravskej turistiky až do svojej smrti.

V r. 1935 nastúpil ako chatár na Maťašákovu chatu Štefan Šróba, ktorý tu prežil dlhé roky chatárovania – známy bol tiež ako „otec Roháčov“.

V r. 1939 dochádza k likvidovaniu KČST a zároveň pretransformovanie do nástupníckeho Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Dolnom Kubíne (KSTL). V r. 1940 sa počet členov znížil zo 150 na 86 v dôsledku novej politickej situácie na Slovensku, kedy museli odísť Česi a na základe príkazu ústredia KSTL boli z klubu vylúčení Židia.

V r. 1941 bola otvorená chata pod Roháčom a pomenovali ju po svojom predsedovi „Ťatliakova chata“. Rozvoj cestovného ruchu sa aj napriek II. svetovej vojne rozvíjal na Orave vďaka dolnokubínskemu KSTL.

V r. 1944 pri protipartizánskej akcii všetky chaty v Roháčoch vypálili Nemci. Takto boli zničené výsledky 24 – ročnej práce členov klubu. Hneď po II. svet.vojne sa turisti s vervou pustili do práce na obnove turistických chát a útulní. 18. júla 1945 zvolili za nového predsedu prof. Pavla Lettricha, vtedajšieho presedu ONV a splnomocnenca SNR. V r. 1946 sa začalo s prípravami obnovy všetkých zhorených chát a útulní. Na obnovu chát získal finančné prostriedky predseda Pavol Lettrich. Aj chatu na Kubínskej holi pomenovali po jej predsedovi „Lettrichova chata“. Po r. 1948 došlo k veľkým zmenám v organizovanej turistike. Dovtedy samostatný subjekt bol včlenený do systému zjednotenej telovýchovy. Chaty najskôr spravoval n.p. Turista Bratislava a od r. 1954 n.p. Interhotely Ružomberok. V nových podmienkach sa dolnokubínska turistika postupne adaptovala. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vznikli pri telovýchovnej jednote a odborovej organizácii ZVL Mokraď, odborových organizáciách SEZ Dolný Kubín a NsP Dolný Kubín turistické oddiely a krúžky. V ZVL Mokraď vznikol turistický oddiel v r. 1970, ktorého zakladajúcimi členmi boli Ing. J.Bělák, M.Oňko, Ing. P. Paulík a Ing. J. Starínsky. Prvým predsedom tu bol Ing. P.Paulík, postupne J. Janiga a J.Pánik. V decembri 1975 sa zlúčili všetky tri oddiely (krúžky) do jedného a vznikol turistický oddiel na celomestskej úrovni. Za predsedu bol zvolený Ján Matis.

V r. 1972 organizovali oravskí turisti celoslovenský zraz v Dierovej, v r. 1978 zimný zraz v Dolnom Kubíne. Predsedami už Odboru turistiky pri telovýchovnej jednote, neskôr Klubu slovenských turistov Orava Dolný Kubín (od registrácie na MV SR v r. 1992) boli postupne zvolení po J. Matisovi, Jozef Lesay, znovu J. Matis. Ing. Dušan Krížo a Ing. Jozef Brnušák. V novšej histórii (po r. 1970) okrem dospelých členov mal odbor aj turistický oddiel mladých. Vzhľadom na situáciu, keď činnosť odboru bola do r. 1989 dotovaná telovýchovnou jednotou a odbor nemal právnu subjektivitu, hospodársku činnosť nevykonával. Odbor mal zabezpečené preplácanie cestovného na plánované akcie a nákup turistického výstroja aj cez odborové organizácie pôvodných oddielov (krúžkov).

Odbor mal svoj ročný kalendár akcií, v ktorom sa už odrážali postupne tradičné výstupy a prechody: 2x ročne výstup na V. Choč (zimný – bol mnohokrát aj s medzinárodnou účasťou, pričom nezriedka na Silvestra vystúpilo na V.Choč aj 1200 turistov+letný), prechod Oravskou Magurou, prechod Skorušinou, 2x výstupy na V.Babiu horu (zimný a letný), stretnutie na Štefana v Roháčoch, stretnutie v Roháčoch na veľkonočný pondelok, tradičné zimné turistické podujatia, poriadané okolitými obcami regiónu, atď. a pravidelná účasť na zrazoch na celoslovenskej, ba i medzinárodnej úrovni a to letnom a zimnom. V minulosti boli odborom, neskôr klubom poriadané aj týždenné zájazdy viackrát aj do zahraničia s masovejšou účasťou, dnes sa to darí len s menším počtom účastníkov. Po zmene spoločenského systému v r. 1989 sa postupne pripravili v turistike na republikovej úrovni veľké zmeny – v r. 1990 vznikla nástupnícka organizácia po KČST a KSTL – Klub slovenských turistov. Zaregistrovaním nášho klubu na MV SR v r. 1992 ako samostatného právneho subjektu nastala možnosť získať torzo majetku vybudovaného predošlými generáciami kubínskych turistov. V r. 1993 rozhodnutím krajského súdu v Banskej Bystrici boli klubu vrátené pozemky po vyhorených chatách, ďalej Chata na Zverovke a bufet pri Ťatliakovom pliesku v Roháčoch.

Náš klub patrí do rodiny Klubov slovenských turistov so sídlom v Bratislave a spolu s ostatnými oravskými turistami sme združení v regionálnej rade klubu slovenských turistov Orava.

Dnes sa ustálil počet členov klubu na úrovni okolo 140 turistov, prevažne z Dolného Kubína a okolitých obcí, ale aj z iných okresov aj mimo Oravy, ba dokonca zo zahraničia z Poľska. Klub má pravidelne zostavovaný ročný kalendár akcií, temer každý víkend je poriadané turistické podujatie do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, do Vysokých Tatier na slovenskej a poľskej strane, Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry a sú v ňom zahrnuté aj akcie poriadané na celoslovenskej úrovni (letné a zimné zrazy) atď. Od r. 1973 (5. – 7.10) ešte ako turistický oddiel, neskôr odbor turistiky a nakoniec KST má pravidelné kontakty s PTTK Limanová v Poľsku, v rámci ktorých si navzájom pripravujeme zaujímavé turistické trasy a spoločenské podujatia každý rok. Dnes, keď klub je vlastníkom Chaty na Zverovke, bufetu pri Ťatliakovom pliesku, podielu na Chate na Kubínskej holi, hospodársku činnosť vykonáva prostredníctvom majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach.

Predsedovia KČST, KSTL, odboru turistiky a KST v Dolnom Kubíne: