Výročná členská schôdza

POZVÁNKA

Výbor KST Orava Dolný Kubín Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 26.5.2023 na chate Zverovka o 17:00 hod.

Odchod autobusu z autobusového nástupišťa o 16: 00 hod.   Každý člen KST dostane malú pozornosť

Program schôdze :

1./  Otvorenie

2./ Voľba: komisií mandátovej, návrhovej, volebnej , zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3./ Správa o činnosti KST Dolný Kubín za rok 2022.

4./ Správa o hospodárení KST Dolný Kubín za r. 2022, návrh rozpočtu na r.2023.

5./ Správa kontrolnej komisie KST Dolný Kubín za rok 2022.

6./ Plán práce a hlavné činnosti KST Dolný Kubín na rok 2023.

7./ Správa o činnosti  a hospodárení spoločnosti Chata Zverovka s. r. o. za rok 2022

8./ Stanovisko mandátovej komisie.

9./ Voľba predsedu KST, doplnenie výboru KST, a voľba  predsedu kontrolnej komisie KST.

10./ Diskusia

11./ Správa volebnej komisie  – výsledky volieb.

12./ Prestávka, občerstvenie.

13./  Správa návrhovej komisie – uznesenie.

14./ Záver

V Dolnom Kubíne dňa 6.4.2023

Ing. Miroslav Benko, v. r.

predseda KST Orava Dolný Kubín