Výročná členská schôdza 2024

    POZVÁNKA

Výbor KST Orava Dolný Kubín pozýva členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 17. 5. 2024 o 17:30 hod. na chate Zverovka

 1. Odchod autobusu z autobusového nástupišťa v Dolnom Kubíne o 16:00 hod.
 2. Program schôdze:
  1./   Otvorenie
  2./   Voľba: komisií mandátovej a návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3./   Správa o činnosti KST Dolný Kubín za rok 2023
  4./   Správa o hospodárení KST Dolný Kubín za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024
  5./   Správa kontrolnej komisie KST Dolný Kubín za rok 2023
  6./   Plán práce a hlavné činnosti KST Dolný Kubín na rok 2024
  7./   Správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Chata Zverovka, s. r. o. za rok 2023
  8./   Stanovisko mandátovej komisie
  9./   Diskusia
  10./ Správa návrhovej komisie – uznesenie
  11./  Záver
 3. Kto má záujem, je možnosť prenocovať na chate Zverovka a sobotu využiť na turistiku v Roháčoch (samozrejme mimo zimnej uzávery chodníkov).

 

V Dolnom Kubíne 14. 4. 2024

Mgr. Dana Vojtasová, v. r.
podpredseda KST Orava Dolný Kubín

Ing. Jozef Brnušák, v. r.
podpredseda KST Orava Dolný Kubín